MadeinPoitou, Produits terroir Poitou, producteurs locaux